Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Защита на марката на Европейския съюз от националните съдилища

Защита на марката на Европейския съюз от националните съдилища
Добавете в кошницата
2398 лева
2398 лева В наличност
  СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА: Използвани съкращения Увод Възникване и развитие на...
Страници:
432
Година на издаване:
2023
ISBN:
9789542844150
Издател:
Сиела
Език:
Български
ДДС:
9%
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА:

Използвани съкращения
Увод
Възникване и развитие на правната закрила на марката. Международно сътрудничество в областта на правната закрила на марката

 • Възникване и историческо развитие на правната закрила на търговските марки
  • Използване на знаците в търговията в Древността и през Средновековието
  • Възникване и развитие на законодателството за правната закрила на търговските марки
   • Франция
   • Великобритания
   • Германия
   • Съединените американски щати
   • Русия
  • Възникване и развитие на законодателството за правната закрила на търговските марки в България
 • Международни договори в областта на закрилата на марките
  • Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост
  • Мадридска спогодба относно международната регистрация на марки
  • Споразумение за свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост
  • Договор за правото върху марка
  • Ницска спогодба относно международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрация на марки
  • Виенска спогодба, учредяваща Международна класификация на образните елементи на марките
 • Същност на марката като обект на интелектуална собственост
  • Източници на обективното марково право в България
  • Видове марки
  • Придобиване на правото върху марка
  • Териториално действие на регистрацията. Срок на правото върху марка и прекратяване на правната закрила
 • Изводи
Марката на Европейския съюз като унитарно право
 • Възникване и развитие на производното право на ЕС в областта на правната закрила на марките
  • Зараждане на идеята и първи проекти за марка на Съюза
  • Първа директива на Съвета (89 / 104/ ЕИО) от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките
  • Регламент (ЕО) №40 / 94 относно марката на Общността от 20 декември 1993 година
  • Директива 2008 / 95 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките
  • Регламент (ЕО) №207 / 2009 на Съвета от 26.02.2009 г. относно марката на Общността
  • Директива ЕС 2015 / 2436
  • Регламент (ЕС) 2017 / 1001 от 14юни 2017 година относно марката на ЕС
  • Регламент 2018 / 626 на Комисията от 5 март 2018 година за изпълнение на Регламент 2017 / 1001
 • Принципи на правната закрила на марката на ЕС
  • Принцип на съвместното съществуване
  • Принцип на единния характер
  • Принцип на автономията
  • Принцип на кохерентността
  • Принцип на недеформираната (ненарушената, ненакърнената) конкуренция
 • Обща характеристика и особености на марката на ЕС
 • Основания за отказ на правна закрила върху марка на ЕС
  • Абсолютни основания за отказ от регистрация на марка на ЕС
  • Относителни основания за отказ от регистрация на марка на ЕС
 • Съдържание и ограничения на правото върху марка на ЕС
 • Изводи
Правила за определяне на компетентен съд и приложимо право при защитата на права върху марка на ЕС
 • Обща характеристика и особености на компетентността по спорове във връзка с нарушения на марка на ЕС
 • Съдилища за марките на ЕС
 • Правила за определяне на компетентен национален съд
  • Особената връзка между Регламент 2017 / 1001 и Регламент 1215 / 2012
  • Видове основания за учредяване на изключителна международна компетентност по Регламент 2017 / 1001
   • Съдилищата по локацията на ответника и по местонахождението на неговото предприятие
   • Съдилищата по локация на ищеца и по местонахождението на неговото предприятие
   • Forum Nessesitatis
 • Пророгация на компетентност
  • Изрична пророгация
  • Мълчалива пророгация
 • Компетентност относно временни и обезпечителни мерки
 • Териториална компетентност на съдилищата за марките на ЕС в държавите членки
 • Субсидирана компетентност на други национални съдилища (чл. 134, във вр. с чл. 122, пар. 1 от Регламент 2017 / 1001)
 • Компетентност на Служба на ЕС за интелектуална собственост
  • Искания за отмяна на марка на ЕС
  • Искания за обявяван на марка на ЕС за недействителна
 • Конфликт на компетентности
  • Отвод (възражение) за свързани искове (Exception de connexite)
   • Исковете за нарушение на марката на ЕС се разглеждат по националното законодателство на държавата членка, в която се разглежда и решава спорът
   • Искове за валидност
   • Насрещните искове се предявяват по национален ред
  • Спиране на производството пред съд за марките на ЕС, когато е сезирана Службата на ЕС за интелектуална собственост
  • Спиране на производството пред Службата на ЕС за интелектуална собственост
  • Отвод за висящ процес или Exceptio Litis Penditis (Lis Alibi Pendens)
 • Приложимо право по дела, свързани с нарушения на права върху марка на ЕС
  • Същност на приложимото право
  • Процедура по националното право
   • Приложими процесуални правила по германското законодателство
   • Процесуални правила по полското законодателство
   • Процесуални правила по френското законодателство
 • Изводи
Искове и процесуални мерки за защита на марката на ЕС
 • Предметен обхват на компетентността на националните съдилища в областта на защитата на марките на ЕС
  • Характерни особености на гражданскоправната защита на правото върху марка на ЕС
 • Видове искове
  • Искове за нарушение на марка на ЕС и искове за опасност от нарушение в държавите, в които такъв иск е допустим съобразно разпоредбите на националното законодателство
   • Надлежна страна по иск за нарушение на марка на ЕС
  • Иск за установяване на опасност от нарушение
  • Искове за установяване на липсата на нарушение на марка на ЕС в държавите, в които такъв иск е допустим съобразно разпоредбите на националното законодателство
  • Иск, образуван в резултат на обстоятелства, посочени в чл. 11, ал. 2 от Регламента за марките на ЕС
  • Насрещни искове за отмяна или за обявяване на марка на ЕС за недействителна
 • Презумпция за валидност
 • Обезпечителни и други мерки съгласно Регламент 2017 / 1001
 • Процесуални мерки за защита
  • Уредба на санкциите според Директива 2004 / 48
  • Видове мерки
   • Забрани
   • Поправителни и алтернативни мерки
   • Временни и предпазни мерки
   • Мерки за съхраняване (обезпечаване) на доказателствата
   • Обезщетение за действителни вреди
   • Съдебни разноски
   • Мерки за информиране на обществеността
   • Отговорност на доставчиците на интернет услуги
  • Обхват на мерките по българското законодателство
  • Правото върху марката като обект на обезпечение
  • Привременни мерки и мерки за граничен контрол
  • Обезщетение за вреди
  • Изземване на вещи - предмет на нарушение
  • Отговорност на трети лица и доставчиците
 • Изводи

Заключение
Използвана литература
Съдебна практика


За автора:

Калин Баталски
 е роден през 1970 г. в гр. Перник. Завършва магистратура по български език и литература (1994) и по право (1997) в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Магистър по право на Европейския съюз в СУ „Св. Климент Охридски“ (2009). Доктор по изобретателско, авторско и патентно право в УНСС (2022). Районен и окръжен съдия в Радомир, Кюстендил и Перник. В периода 2006–2016 г. заема поста председател на Районния съд в Радомир, а от 2018 г. е председател на Окръжен съд – Перник.

Член е на Регионалния екип за съдебно сътрудничество по наказателни дела в Югоизточна Европа и на Ръководната група за Регионална стратегия в рамките на Съвета за регионално сътрудничество в гр. Сараево, Република Босна и Херцеговина (от 2009). Представител е на Висшия съдебен съвет в международни срещи и конференции, проведени в държави от Югоизточна Европа. Участник е в програмата за обмен на магистрати на Европейската мрежа за съдебно обучение в гр. Хага, Кралство Нидерландия (2013). От 2019 г. членува в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела на Република България и е контактна точка на Европейската съдебна мрежа.

През 2022 г. става част от екипа на Мрежата по медиация на съдиите по интелектуална собственост от съдилищата за марките на ЕС и на съдилищата за дизайна на ЕО към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в Аликанте, Кралство Испания. Редовен член е на Асоциацията на търговските марки на Европейските общности (2023) и лауреат на годишната награда в професионалната категория (2023).

Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Защита на марката на Европейския съюз от националните съдилища"

5 + 5 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679