Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Книга Съветник: Данъци и такси на моята фирма

Добавете в кошницата
14933 лева
14933 лева В наличност
ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, сделки с недвижими имоти, доставка на стоки, данъци - всичко...
Страници:
700
Година на издаване:
2022
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, сделки с недвижими имоти, доставка на стоки, данъци - всичко това е неизменна част от Вашата работа като счетоводител. 

И често се питате как да постъпите в дадена ситуация, какви са промените в законите, как да ги приложите правилно?

Вече няма нужда да търсите информация поотделно за всяка тема в работата Ви, защото с книгата от "Съветник: Данъци и такси на моята фирма" ще получите всичко необходимо накуп - експертни анализи, практически примери, съвети и ценни напътствия в работата Ви!

В книгата Ви очакват над 700 страници, подредени и групирани по теми така, че да можете лесно да откривате всичко, което Ви е необходимо!

Ето и цялото съдръжание на книгите:


Доставки на стоки 
➤ Класификация на лизинговите договори по ЗДДС
➤ Промени в ППЗДДС за 2022 г., свързани с намалена и нулева данъчна ставка
➤ Изискуеми документи за доказване на извършена ВОД
➤ Третиране по ЗДДС при продажба на стоки за трета страна, превозени до друга държава членка и на доставка на стоки с получател от ЕС, превозени до трета страна
➤ Тристранни операции – същност, документиране и деклариране
➤ Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване на стоки
➤ Практически казуси по документиране, деклариране и отчитане на дистанционни продажби на стоки
➤ Онлайн търговия чрез „dropshipping“

Доставки на услуги
➤ Условия за прилагане на намалена данъчна ставка при настаняване в хотели и подобни
➤ Данъчни аспекти на разходите за подобрения върху наети активи
➤ Прилагане и доказване на нулева ставка на ДДС при транспортните услуги
➤ Третиране по ЗДДС на ваучерите за конкретна цел
➤ Място на изпълнение при доставка на услуга – общи положения
➤ Пътнически транспорт – място на изпълнение и облагане по ЗДДС
➤ ДДС – облагане на услугите по транспорт на стоки

Освободени доставки
➤ Освободени доставки, свързани със земя

Данъчен кредит
➤ Право на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили
➤ Право на приспадане на частичен данъчен кредит
➤ Корекции на ползван данъчен кредит – общи принципи и приложими норми
➤ Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа, при разваляне на доставка и при промяна вида на доставката
➤ Корекции на ползван данъчен кредит при унищожаване, липси и брак на стока
➤ Корекции на приспаднат данъчен кредит при промяна в начина на използване на стока или услуга
➤ Корекции на ползван данъчен кредит при последваща доставка на стока или услуга
➤ Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит
➤ Корекция в увеличение на ползван ДК

Специфични режими
➤ Специален ред на облагане при доставка на обща туристическа услуга – общи положения
➤ Специален режим за облагане маржа на цената
➤ Специален режим за касова отчетност на ДДС
➤ Специални режими на регистрация и облагане по ЗДДС на доставки, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
➤ Промени в ППЗДДС за 2022 г., свързани с прецизиране на разпоредби по прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за внос за обслужване на едно гише (OSS)
➤ Обхват и приложение на механизма за обратно начисляване на ДДС по доставки в страната

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
➤ Сумиране на обороти за регистрация при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече данъчно задължени лица

Документиране на доставките. Деклариране и плащане на данъка. Корекции на грешки
➤ Наложен платеж – същност и третиране по ЗДДС
➤ Деклариране на електронните магазини за целите на ЗДДС. Регистриране и отчитане на продажбите извършени от тях
➤ Включване на ВОД, ВОП и тристранни операции в отчетните регистри по ЗДДС
➤ Допълнения в ЗДДС, свързани с въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги (април 2023)
➤ Специфични особености при нормалната процедура по прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС
➤ Промени в ППЗДДС в сила от 01.07.2022 г., свързани с корекции на грешно данъчно третиране на доставка

Административна практика по ЗДДС. Възстановяване на ДДС от ЕС.
➤ Процедури за възстановяване на ДДС от ЕС и извън ЕС
➤ Промени в ППЗДДС за 2022 г., във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона

Корпоративен данък
➤ Разходи за услуги, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО
➤ Обратен лизинг – същност и данъчно третиране (юли 2022)
➤ Признаване на данъчни цели на разходи за командировка
➤ Данъчно третиране на счетоводни разходи, представляващи неизплатени доходи на физически лица
➤ Видове доходи на физически лица в обхвата на чл. 42 от ЗКПО
➤ Регулиране на неизплатените задължения за целите на ЗКПО
➤ Регулиране за целите на ЗКПО на счетоводните приходи и разходи от преоценки и отписване на вземания
➤ Режим за регулиране на слабата капитализация за данъчни цели 
➤ Данъчен амортизационен план – същност на данъчния амортизационен план
➤ Пренасяне на данъчна загуба по реда на ЗКПО
➤ Процедура за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
➤ Корекции след срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
➤ Режим за данъчно облагане на трансфери по глава двадесета от ЗКПО

Авансови вноски за корпоративен данък
➤ Авансови вноски за корпоративен данък – изчисляване, деклариране и внасяне
➤ Промени на авансовите вноски и лихви при превишение на годишния на корпоративния данък над определените авансови вноски

Преотстъпване на данък. Данъчни облекчения
➤ Данъчните преференции за предприятия съгласно ЗКПО
➤ Липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения като условие за ползване на данъчни облекчения

Данък върху разходите
➤ Данък върху представителните разходи по ЗКПО
➤ Облагане с данък върху разходите по ЗКПО на социалните разходи, предоставени в натурa
➤ Социални разходи, предоставени в натура по смисъла на ЗКПО – определения и критерии

Правила и процедури по ДОПК и ЗАНН
➤ Погасяване по давност на данъчни задължения
➤ Процедурен ред по издаване и обжалване на наказателни постановления, издадени от органите по приходите

Сделки между свързани лица. Активи на предприятието, предоставени за лично потребление. Отклонение от данъчното облагане
➤ Определение за свързани лица. Анализ на практиката по прилагането на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ДОПК
➤ Начисляване на ДДС при предоставяне за ползване на актив за лични нужди 
➤ Скрито разпределение на печалба – същност на понятието, данъчна регулация и примери за приложимост
➤ Кратък обзор на глобалните мерки за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (т. нар план BEPS на ОИСР) и транспонирането им в българското данъчно законодателство

Данъци, удържани и внасяни от платеца на дохода
➤ Процедура по годишно изравняване на данъка за доходи от трудови правоотношения
➤ Задължение за предоставяне на информация от платци на доходи със справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
➤ Предоставяне на информация по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица по трудови правоотношения
➤ Промени в обхвата на данните, подлежащи на деклариране със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2023 г.

Облагане на ЕТ и приравнени на тях физически лица
➤ Облагане доходите на физически лица – търговци по Търговския закон, но нерегистрирани като еднолични търговци

Данъци, внасяни от получателя на дохода. Годишно облагане доходите и годишна данъчна декларация
➤ Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
➤ Облагане по ЗДДФЛ на доходи от сделки, свързани с отстъпено право на строеж срещу обезщетение

Необлагаеми доходи. Данъчни облекчения
➤ Ползване на данъчно облекчение за деца чрез работодателя
➤ Данъчни облекчения за физически лица по ЗДДФЛ

Международно данъчно облагане
➤ Облагане по ЗДДФЛ на доходи от наем на чуждестранни физически лица, изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица
➤ Процедура за прилагане на СИДДО по отношение на доходите и имуществата на чуждестранните лица от източник в България
➤ Облагане на място на стопанска дейност при наличие на СИДДО

Данък върху недвижимите имоти
➤ Данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ
➤ Такса за битови отпадъци по ЗМДТ – същност, задължени лица, основа за изчисляване, срокове за плащане и изключения

Данък върху превозните средства
➤ Обекти, субекти, размер и срокове за плащане на данъка върху моторните превозни средства

Туристически данък
➤ Облагане с туристически данък по ЗМДТ

Патентен данък
➤ Облагане с патентен данък по ЗМДТ
➤ Облагане по ЗМДТ с данък върху таксиметров превоз на пътници

Акцизи и данъчни складове
➤ Нови режими за търговия с акцизни стоки в рамките на Европейския съюз
➤ Регистрация по реда на ЗАДС на малки фотоволтаични централи


Ако желаете към всичко това да добавите и актуално обновяване на Вашия Съветник с нов брой на печатното списание към него + право на 12 Ваши консултации с експертите ни, можете да направите абонамент за Съветника от тук >>
 
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Книга Съветник: Данъци и такси на моята фирма"

9 - 6 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679