Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Добавете в кошницата
3815 лева
3815 лева В наличност
Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване
Страници:
692
Година на издаване:
2023
ISBN:
978-619-7650-23-5
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
НОВО експертно издание от 2023-та година:

2 в 1:

Данъци и счетоводство + труд и осигуряване

Над 70 експертни решения + 35 анализа + Нормативна уредба:

Ето и цялото съдържание на книгата:

Нормативна уредба

❒ Наредба за структурата и организацията на работната заплата
❒ Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
❒ Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
❒ Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
❒ Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт
❒ Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
❒ Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)
❒ Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета
❒ Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“)
❒ Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012
❒ Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006
❒ Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006
❒ Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)
❒ Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница

Счетоводство и данъчно облагане  

Експертни анализи
❒ Организация на отчитането на дейността на предприятията от автомобилния транспорт
❒ Отчитане на дълготрайните материални активи
❒ Отчитане на амортизациите и обезценките на дълготрайните материални активи
❒ Отчитане на материалните запаси
❒ Отчитане на разходите за автомобилен транспорт
❒ Отчитане на приходите от извършените транспортни услуги
❒ Отчитане на финансовите разходи и финансовите приходи
❒ Отчитане на разходите и приходите от преоценки на активи и пасиви
❒ Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – Лизинг
❒ Отчитане на продажбите и ликвидацията на автомобили
❒ Отчитане на застраховките и местните данъци и такси в автомобилния транспорт
❒ Отчитане на данъка върху дохода/ печалбата
❒ Отчитане на бизнес комбинации
❒ Отчитане на приходи и разходи по фондове на Европейския съюз
❒ Отчитане на разходите на горива и смазочни материали
❒ Отчитане на нетекущи участия /инвестиции/ в предприятие от автомобилния транспорт
❒ Отчитане на преобразуване и ликвидация на предприятие от автомобилния транспорт
❒ Оценки по справедлива стойност в предприятие оавтомобилния транспорт
❒ Основи на финансово-счетоводния анализ в предприятие от автомобилния транспорт
❒ Списък на приложимите счетоводни стандарти в предприятията от автомобилния транспорт
❒ Използване на DKV карти в международния транспорт
❒ Възстановяване на ДДС, начислено в държавите членки при вътреобщностен транспорт
❒ Прилагане и доказване на нулева ставка при транспортните услуги
❒ Договор за лизинг с дружество от ЕС и самоначисляване на ДДС

Решения на практически казузи
❒ Годишно коригиране на данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС
❒ Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД
❒ Декларация по чл. 61н от ЗМДТ при ЕТ, извършващ таксиметров превоз от името на ЕООД
❒ Издаване на касови бележки за отчитане на продадени билети за транспорт на пътници
❒ Третиране на разходи за карти за градски транспорт на работници
❒ Третиране на куриерска услуга към Северна Ирландия
❒ Фактура за патентен данък за таксиметров превоз
❒ Съставяне на протокол по чл. 117 за транспорт на стока от Англия
❒ Отчитане на фактура за гориво от Северна Македония с 18 на сто ДДС
❒ Самоначисляване на ДДС при транспортна услуга от Германия до България
❒ Третиране по ЗДДС на услуга по транспорт на стоки извън ЕС
❒ Документи за доказване на ВОД при продажба на товарен автомобил на словашка фирма
❒ Фактуриране на пътнически транспорт до Турция
❒ Покупка на плавателен съд от италианско дружество
❒ Фактуриране на транспорт на територията на България
❒ Начисляване на ДДС при предоставяне на транспортна услуга на китайски стоки от Белгия

Труд и осигуряване

Експертни анализи
❒ Отчитане на работното време, заплащане на труда, осигуряване, допълнителни възнаграждения на шофьорите
❒ Вътрешни правила за организация на работната заплата
❒ Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, осъществяващи мобилни пътни транспортни дейности
❒ Изисквания и видове инструктаж на водачи на моторни превозни средства
❒ Работно време и почивки
❒ Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета
❒ Издаване на Удостоверение за приложимо законодателство - А1
❒ Командироване на шофьори във Франция
❒ Примери за приложимо законодателство при международен транспорт
❒ Примери, свързани с удължаване на срока на командироване
❒ Ново в издаването на А1 при работа по основното правило
❒ Инструкция за подаване на данни за работещите при условията на първа и втора категория труд

Решения на практически казуси
❒ Определяне на работно време на шофьори на товарни автомобили
❒ Основна заплата за шофьор в транспортна фирма
❒ Заплати за международни шофьори, пребиваващи зад граница по няколко месеца
❒ Отразяване в досието на служител на изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост
❒ Основание за трудов договор с международен шофьор
❒ Назначаване на управители на ООД на трудов договор като шофьори
❒ Дългосрочно командироване на шофьор вГермания
❒ Неизплатени командировки от чужбина за напуснало лице
❒ Присъствена книга за международни шофьори
❒ Граждански договор със собственик на ЕООД за работа като международен шофьор
❒ Ред за командироване на шофьори при съвместна дейност с холандско дружество
❒ Попълване на Удостоверение А1 за шофьор, който ще извършва дейност в няколко европейски страни
❒ Документи за международен шофьор при пътуване в ЕС
❒ Работна заплата за международен шофьор, пътуващ в страни от ЕС продължително
❒ Проверка за спазване на закона Макрон
❒ Осигуряване и командироване на международни шофьори от българска фирма, 80% собственост на холандска фирма
❒ Дневни пари за шофьори на товарни автомобили при пътуване в друго населено място без нощуване
❒ Командироване на служители за осигуряване на авиационна сигурност на летища у нас и в чужбина
❒ Удостоверения А1 за шофьори от фирма, предоставяща транспорт до Италия
❒ Командироване на служители по чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. б от КТ
❒ Командироване на международни шофьори на товарни автомобили в ЕС и извън ЕС
❒ Разлика между командироване по чл. 121 и по чл. 121а от КТ
❒ Работа като таксиметров шофьор в Белгия за българско СОЛ
❒ Прилагане на чл. 121а от КТ в международния транспорт
❒ Осигуряване на СОЛ – шофьор у нас – като ИТ специалист в Германия
❒ Прилагане в международния транспорт на чл. 6а от КСО
❒ Задължения на работодателя при транспорт от международни шофьори само в 1 държава от ЕС
❒ Разлика в Удостоверение А1 за международен транспорт в една и в няколко държави от ЕС
❒ Декларации 1 и 6 за шофьори в Австрия с отказано Удостоверение А1
❒ Осигуряване на управител на ЕООД, упражняващ личен труд като шофьор
❒ Осигуряване на шофьор след пенсиониране по чл. 168 от КСО
❒ Назначаване на македонски граждани в българско ЕООД, собственост на македонец
❒ Подписване на уведомление за назначаване по време на наследяване на ЕТ
❒ Осигуряване на управители на ООД, работещи като шофьори във фирмата си
❒ Категория труд за длъжност Ръководител транспорт
❒ Осигуряване на собственик на българско дружество, изпълняващо услуги на територията на Испания
❒ Изисквания за командироване на международни шофьори с Удостоверение А1
❒ Удостоверение А1 за командироване на шофьори за транспорт на стоки между България и Латвия
❒ Социални разходи за транспорт за шофьори на сумирано изчисляване на работното време
❒ Осигурителни вноски за български шофьор с трудови договори с българско и холандско предприятия
❒ Осигурително законодателство, приложимо за български шофьор, работещ на територията на България, Австрия и Унгария
❒ Регламент (ЕО) № 883/2004 за българин, работещ като шофьор за български клон на италианско предприятие
❒ Заявление по чл. 40а от ЗЗО за шофьор, който след 6 г. прекъсване отново ще получава доходи в България
❒ Код 99 в Декларация 1 за международни шофьори
❒ Възстановяване на осигуровки у нас и анулиране на декларации при осигуряване на командировани шофьори в Австрия
❒ Признаване на военен стаж за клас прослужено време на служител, назначен като шофьор
❒ Правно основание за съхраняването на копия от шофьорските книжки на водачите на служебни автомобили
❒ Командироване на шофьори за работа в Белгия над 6 месеца
❒ Заплащане на дневни командировки за служители на линия от България до Германия
❒ Допълнително възнаграждение за международен шофьор
❒ Отказ от НОИ за признаване на работа като шофьор за втора категория труд
❒ Осигуряване на шофьори и категория труд
❒ Определяне на категория труд за шофьори
❒ Категория труд за шофьор на автобус с до 49 места
❒ Категория труд за международен шофьор на товарен автомобил
❒ Осигуряване на съдружник в СД, работещ на трудов договор като шофьор в Германия
❒ Годишен осигурителен доход и осигурителни вноски на лице на свободна професия, осъществяващо дейност по таксиметров превоз на пътници
❒ Осигурителни вноски за лица от Косово, назначени у нас като шофьори
❒ Осигуряване у нас на лице, осигурено във Великобритания, при стартиране на транспортна фирма у нас, в която лицето е съдружник и управител
❒ Приложимо законодателство при сключване на трудов договор с шофьор за работа от разстояние в Полша
❒ Осигуряване на собственик на българско ЕООД, който е гражданин на Обединеното кралство и ще изпълнява транспортни услуги там
❒ Осигурителни вноски за британски гражданин пенсионер, който ще изпълнява транспортна услуга по граждански договор у нас
 
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване"

2 + 8 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679