Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Комплект: Документиране и счетоводно отчитане на данъците - 3 книги от експерт Евгени Рангелов

Комплект: Документиране и счетоводно отчитане на данъците - 3 книги от експерт Евгени Рангелов
,
Добавете в кошницата
5232 лева
5232 лева В наличност
Комплект: Документиране и счетоводно отчитане на данъците - 3 книги от експерт...
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
3 безценни издания от експерт Евгени Рангелов в помощ при документиране и осчетоводяване на данъците:
1) „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя“
2) „Документиране и счетоводно отчитане на данъците:изменения и допълнения през 2019 г.“
3) „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“


В тях Ви очакват анализи по множество законодателни разпоредби, обект на изменения назад в годините, които все още се прилагат в практиката. 

Ето само няколко примера:

❒ Чл. 128 от ДОПК дава възможност да се прихващат недължимо платени от лицата или недължимо събрани от НАП данъци и задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции за погасяване на изискуеми публични вземания.
❒ В чл. 10 от ЗКПО се регламентира основната постановка, че счетоводните разходи се признават за данъчни цели, когато са документално обосновани чрез първичен счетоводен документ по смисъла на чл. 6 от Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. И чл. 10 от ЗКПО, и чл. 6 от ЗСч нямат промени след 2016 г.
❒ След промяната на ЗКПО от 2010 г. редакцията на чл. 16, ал. 1 доби следният вид: Когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат предвид тези сделки, някои тeхни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане. Чл. 16, ал. 1 от ЗКПО все още се прилага в този си вид.
❒ За разлика от уредбата на ЗКПО за данъчна регулация на отклонението от данъчно облагане, действаща до 2006 г., новата уредба на закона от 2007 г. предвижда отклонението да се коригира САМО чрез промяна размера на данъчния финансов резултат, т.е. увеличение на данъчната печалба или намаление на данъчната загуба. Корекцията, свързана с отклонението, се отразява по т. 1 на чл. 26 - като данъчна постоянна разлика, респ. по т. 11, когато става въпрос за скрито разпределение на печалбата. Чл. 26, т. 1 не е променяна, а т. 11 е въведена през 2008 г. От тогава нямат изменения.
❒ Като важен елемент на общите положения по ЗДДС следва да се посочат разпоредбите на чл. 10 и чл. 10а. Те третират случаи, които не са доставка на стока или услуга. Най-скорошните промени в чл. 10 са от 2017 г., а чл. 10а е въведен именно през 2017-та. Членовете все още се прилагат без други - по-скорошни - изменения.

След изменения от 2019 г. - разгледани във втората книга от комплекта:
❒ Извършена е промяна в начина на удостоверяване на задълженията при прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства. До промяната чл. 264, ал. 2 от ДОПК изискваше при прехвърлянето продавачът да представи пред нотариуса документ от общината за платен данък за превозното средство и декларация, че не дължи, няма непогасени и подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други задължения свързани с моторното превозно средство. С изменението на тази разпоредба /обн. ДВ бр. 98/2018 г., в сила от 01.01.2019 г./ промяната се състои в това, че вместо документ от общината за платен данък върху превозното средство, нотариусът трябва да извърши проверка за това в системата за обмен на информация, поддържана от министерството на финансите по чл. 5а от ЗМДТ. 
❒ От 01.01.2019 г. в ЗКПО се въвеждат нови правила за данъчно третиране при лизингополучателя по договори за лизинг съгласно МСФО/ МСС. Въведен е нов чл. 11а във връзка с влизането в сила от 01.01.2019 г. на МСФО 16 Лизинг. 
❒ В чл. 209, ал. 2 от ЗКПО е въведена нова т. 6, която изчерпателно описва изискванията за реквизитите, които трябва да притежава образеца на ваучер за храна. Освен това са направени допълнения в чл. 209, ал. 3 относно изискванията към операторите на ваучери за храна - за отказ при издаване на разрешение. Промените са в сила за 2019 г. 
❒ С промяна на чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ е изменена данъчната ставка на окончателния данък по чл. 37 на 10% и по чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11, 12, 14 и 15. Промяната е в сила от 01.01.2019 г. 
❒ Нов момент е определянето на годишния данък за превозните средства. За леките и товарните автомобили с маса до 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента: имуществен и екологичен и се определя с формули по чл. 55 от ЗМДТ.

След изменения през 2020 г. - разгледани в третата книга от комплекта:
❒ Изискванията за доказателства за извършен превоз при вътреобщностни доставки /чл. 53, ал. 2 от ЗДДС/.
❒ Механизмът за прилагане на режима „складиране на стоки до поискване“, регламентиран в нов чл. 15а от ЗДДС.
❒ Правилата за данъчно третиране на разходите за ремонт на елементи на техничеката инфраструктура, включени в новия чл. 33а на ЗКПО.
❒ Предвидени в ЗДДС санкции във връзка с неизпълнение на режима на складиране до поискване. Такива текстове могат да се намерят в чл. 181б, чл. 181в, чл. 181г и чл. 181д.
❒ Физическите лица и ЕТ с регистрация по чл. 97а от ЗДДС остават с облагане чрез патентен данък, ако отговарят на останалите условия. По този въпрос е извършена промяна в ЗМДТ с чл. 61з, ал. 1, като е допълнена т. 2. 

Осигурете си спокойствие и сигурност в работата с данъците с поредицата от книги на експерт Рангелов – „Документиране и счетоводно отчитане на данъците“.

А ето какво съдържа всяко едно от изданията от комплекта:

 
1) „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя“:


➜Експертни анализи и съвети по темите:
➜Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания, където са включени анализи по:
❐Данъчно задължени лица и данъчна регистрация
❐Данъчни декларации
❐Съставяне, обжалване и отчитане на ревизионни актове
❐Административнонаказателни разпоредби
➜Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО, където са включени анализи по:
❐Отчитане при сделки между свързани лица и при отклонение от данъчното облагане
❐Данъчни регулации при формиране на данъчния финансов резултат и определяне на данъка по годишната данъчна декларация
❐Отчитане на данъчни регулации, свързани с данъчни амортизируеми активи
❐Отчитане на корекции на счетоводни грешки и промени на счетоводната политика
❐Определяне на годишния финансов резултат и данъка. Счетоводно отчитане на данъка и отсрочените активи и пасиви
❐Отчитане на авансовите вноски
❐Отчитане на преобразуването на търговски дружества чрез: вливане, сливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма
❐Отчитане на данъка, удържан при източника
❐Отчитане на данъците върху разходите
❐Отчитане на алтернативните данъци
❐Административнонаказателни разпоредби
➜Отчитане на данъците върху доходите на физически лица, където за разгледани:
❐Документиране и отчитане на данъци и осигуровки от доходи на лица, работещи по трудови, извънтрудови правоотношения, като ЕТ и лица с друга стопанска дейност.
❐Окончателни доходи на местни и чуждестранни лица от дивиденти и ликвидационни дялове, други доходи.
➜Отчитане на местните данъци и такси, където са разгледани:
❐Отчитане на местните данъци
❐Отчитане на местните такси
❐Патентен данък
❐Туристически данък
❐Административнонаказателни разпоредби
➜ДДС: данъчни документи, декларации, счетоводно отчитане, аспекти по ЗКПО, където са разгледани:
❐Обекти на облагане и данъчно задължени лица при ДДС
❐Документиране и отчитане на ДДС при освободени доставки, ВОД и ВОП, внос на стоки, нулева ставка на ДДС
❐Отчитане на ДДС при първоначална регистрация и дерегистрация
❐Отчитане на ДДС при други случаи
❐Годишни и еднократни корекции на ползван данъчен кредит
❐Изисквания към съдържанието и отчитането на данъчните документи
❐Отчитане на ДДС по начет с ревизионен акт
❐Административнонаказателни разпоредби
➜Отчитане на разчетите с бюджета за акцизи и движението на акцизни стоки в данъчните складове, където са разгледани:
❐Определяне, начисляване и отчитане на акциз
❐Документиране и отчитане на режима "отложено плащане на акциз"
❐Отчитане на акциза в данъчните складове и при движение на акцизни стоки
❐Бандероли
❐Обезпечения
➜Други законови разпоредби, свързани с прилагането на данъчните закони и взаимоотношенията с бюджета на данъчно задължените лица
➜Становища, тълкувания и писма на НАП и други компетентни органи


2) „Документиране и счетоводно отчитане на данъците:изменения и допълнения през 2019 г.“:

Анализи на промените в действащите данъчни закони. За Вас експерт Евгени Рангелов анализира:
❍ Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, в сила от 01.01.2019 г. и в Правилника за прилагането му /ППЗДДС/, в сила от 08.01.2019 г., с изключение на промените, свързани с отло¬женото начисляване на ДДС при внос /от 01.07.2019 г./
❍ Промени в ЗДДС
❍ Промени в ППЗДДС, в сила от 08.01.2019 г.
❍ Промени в закона за счетоводството в сила от 1-ви януари 2019 г.
❍ Въвежда се ново данъчно третиране за целите на ЗКПО на договорите за лизинг при условията на Международните счетоводни стандарти /МСФО/ при лизингополучателя
❍ Допълнение във връзка с годишната данъчна декларация
❍ Преобразуване на търговски дружества
❍ Прекратяване на търговско дружество с ликвидация
❍ Ваучери за храна
❍ Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък
❍ Нормата на чл. 50, ал. 4 се отменя
❍ В § 34 от ПЗР на ЗДДФЛ е включена преходна разпоредба
❍ Промени във връзка с годишната данъчна декларация
❍ Относно данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ
❍ Срокове за внасяне на данъците
❍ Други промени
❍ Коментар на промените в ЗМДТ
- Данък върху недвижимите имоти
- Данък върху превозните средства
- Патентен данък
- Такса битови отпадъци
- Коментар на промените в ЗАДС
- Данъчно задължени лица
- Документация и отчетност
❍ Коментар на промените в ЗДДС
- Вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4
- Начисляване на данъка при внос
- Условия за право на данъчен кредит
- Годишни корекции на ползван данъчен креди
❍ Коментар, документиране и отчитане на промените в закона за корпоративното подоходно облагане
❍ Коментар, документиране и отчитане на промените в закона за данъците върху доходите на физическите лица

В книгата ще намерите и включени приложенията:
1. Списък на измененията и допълненията на данъчните закони, в сила от 01.01.2019 г.
2. Документиране и отчитане на данъка върху добавената стойност като допустим разход по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз
3. Ваучерите за конкретна цел: същност и функции, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС
4. Предприятието като работодател при извършване на разходите за ваучери за храна
5. Начисляване на данъка върху добавената стойност за недвижими имоти и вещни права върху тях, при отчитане на сделките за замяна (бартер)
6. Промени в счетоводното отчитане и данъчното третиране на експлоатационния лизинг от 03.06.2019 г.


3) „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“:

В изданието за 2020-та година ще откриете:
❒ Мотиви за изменение и допълнение на данъчните закони, считано от 1 януари 2020 година
❒ Акценти на промените в отделните данъчни закони:
❒ Акценти на промените в ЗКПО
❒ Акценти на промените в ЗДДФЛ
❒ Акценти на промените в ЗМДТ
❒ Промени в Закон за акцизите и данъчните складове
❒ Промени в Закона за данъка върху добавената стойност
- Въвеждане в ЗДДС разпоредбите на Директива /ЕС/2018/1910 от 2018г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО от 2006 г.
- Промени в ЗДДС за транспониране на разпоредби на Директива 2006/112/ЕО за постигане на съответствие на националното и европейското право
- Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решенията на СЕС
- Промени за прецизиране на разпоредби и промени във връзка със затруднения при практическото прилагане на ЗДДС
- Намаляване на разходите за данъчната администрация и административната тежест за гражданите и бизнеса
- Промени с технически характер
❒ Коментар на промените в ДОПК
❒ Коментар на промените в Закона за счетоводството

+ 3 приложения:
❒ Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за облагане с корпоративен данък за 2019 г.
❒ От 1-ви януари 2020 г. са в сила нови правила за изготвяне и представяне на документацията за трансферно ценообразуване
❒ Прилагане на чл. 68 от ЗКПО в годишната данъчна декларация при възстановяване на дарение поради неизпълнение на условията по договора!
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Комплект: Документиране и счетоводно отчитане на данъците - 3 книги от експерт Евгени Рангелов"

3 + 8 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679