Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Комплект: Документиране и счетоводно отчитане на данъците - 3 книги от експерт Евгени Рангелов

Комплект: Документиране и счетоводно отчитане на данъците - 3 книги от експерт Евгени Рангелов
,
5232 лева В наличност
Комплект: Документиране и счетоводно отчитане на данъците - 3 книги от експерт...
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Представяме Ви комплект от 3 безценни издания от експерт Евгени Рангелов в помощ при документиране и осчетоводяване на данъците.

Осигурете си спокойствие и сигурност в работата с данъците с поредицата от книги на експерт Рангелов – „Документиране и счетоводно отчитане на данъците“.

Вижте какво съдържа и всяко едно от изданията от комплекта:

 
1) „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя“:


➜Експертни анализи и съвети по темите:
➜Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания, където са включени анализи по:
❐Данъчно задължени лица и данъчна регистрация
❐Данъчни декларации
❐Съставяне, обжалване и отчитане на ревизионни актове
❐Административнонаказателни разпоредби
➜Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО, където са включени анализи по:
❐Отчитане при сделки между свързани лица и при отклонение от данъчното облагане
❐Данъчни регулации при формиране на данъчния финансов резултат и определяне на данъка по годишната данъчна декларация
❐Отчитане на данъчни регулации, свързани с данъчни амортизируеми активи
❐Отчитане на корекции на счетоводни грешки и промени на счетоводната политика
❐Определяне на годишния финансов резултат и данъка. Счетоводно отчитане на данъка и отсрочените активи и пасиви
❐Отчитане на авансовите вноски
❐Отчитане на преобразуването на търговски дружества чрез: вливане, сливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма
❐Отчитане на данъка, удържан при източника
❐Отчитане на данъците върху разходите
❐Отчитане на алтернативните данъци
❐Административнонаказателни разпоредби
➜Отчитане на данъците върху доходите на физически лица, където за разгледани:
❐Документиране и отчитане на данъци и осигуровки от доходи на лица, работещи по трудови, извънтрудови правоотношения, като ЕТ и лица с друга стопанска дейност.
❐Окончателни доходи на местни и чуждестранни лица от дивиденти и ликвидационни дялове, други доходи.
➜Отчитане на местните данъци и такси, където са разгледани:
❐Отчитане на местните данъци
❐Отчитане на местните такси
❐Патентен данък
❐Туристически данък
❐Административнонаказателни разпоредби
➜ДДС: данъчни документи, декларации, счетоводно отчитане, аспекти по ЗКПО, където са разгледани:
❐Обекти на облагане и данъчно задължени лица при ДДС
❐Документиране и отчитане на ДДС при освободени доставки, ВОД и ВОП, внос на стоки, нулева ставка на ДДС
❐Отчитане на ДДС при първоначална регистрация и дерегистрация
❐Отчитане на ДДС при други случаи
❐Годишни и еднократни корекции на ползван данъчен кредит
❐Изисквания към съдържанието и отчитането на данъчните документи
❐Отчитане на ДДС по начет с ревизионен акт
❐Административнонаказателни разпоредби
➜Отчитане на разчетите с бюджета за акцизи и движението на акцизни стоки в данъчните складове, където са разгледани:
❐Определяне, начисляване и отчитане на акциз
❐Документиране и отчитане на режима "отложено плащане на акциз"
❐Отчитане на акциза в данъчните складове и при движение на акцизни стоки
❐Бандероли
❐Обезпечения
➜Други законови разпоредби, свързани с прилагането на данъчните закони и взаимоотношенията с бюджета на данъчно задължените лица
➜Становища, тълкувания и писма на НАП и други компетентни органи


2) „Документиране и счетоводно отчитане на данъците:изменения и допълнения през 2019 г.“:

Анализи на промените в действащите данъчни закони. За Вас експерт Евгени Рангелов анализира:
❍ Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, в сила от 01.01.2019 г. и в Правилника за прилагането му /ППЗДДС/, в сила от 08.01.2019 г., с изключение на промените, свързани с отло¬женото начисляване на ДДС при внос /от 01.07.2019 г./
❍ Промени в ЗДДС
❍ Промени в ППЗДДС, в сила от 08.01.2019 г.
❍ Промени в закона за счетоводството в сила от 1-ви януари 2019 г.
❍ Въвежда се ново данъчно третиране за целите на ЗКПО на договорите за лизинг при условията на Международните счетоводни стандарти /МСФО/ при лизингополучателя
❍ Допълнение във връзка с годишната данъчна декларация
❍ Преобразуване на търговски дружества
❍ Прекратяване на търговско дружество с ликвидация
❍ Ваучери за храна
❍ Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък
❍ Нормата на чл. 50, ал. 4 се отменя
❍ В § 34 от ПЗР на ЗДДФЛ е включена преходна разпоредба
❍ Промени във връзка с годишната данъчна декларация
❍ Относно данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ
❍ Срокове за внасяне на данъците
❍ Други промени
❍ Коментар на промените в ЗМДТ
- Данък върху недвижимите имоти
- Данък върху превозните средства
- Патентен данък
- Такса битови отпадъци
- Коментар на промените в ЗАДС
- Данъчно задължени лица
- Документация и отчетност
❍ Коментар на промените в ЗДДС
- Вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4
- Начисляване на данъка при внос
- Условия за право на данъчен кредит
- Годишни корекции на ползван данъчен креди
❍ Коментар, документиране и отчитане на промените в закона за корпоративното подоходно облагане
❍ Коментар, документиране и отчитане на промените в закона за данъците върху доходите на физическите лица

В книгата ще намерите и включени приложенията:
1. Списък на измененията и допълненията на данъчните закони, в сила от 01.01.2019 г.
2. Документиране и отчитане на данъка върху добавената стойност като допустим разход по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз
3. Ваучерите за конкретна цел: същност и функции, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС
4. Предприятието като работодател при извършване на разходите за ваучери за храна
5. Начисляване на данъка върху добавената стойност за недвижими имоти и вещни права върху тях, при отчитане на сделките за замяна (бартер)
6. Промени в счетоводното отчитане и данъчното третиране на експлоатационния лизинг от 03.06.2019 г.


3) „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“:

В изданието за 2020-та година ще откриете:
❒ Мотиви за изменение и допълнение на данъчните закони, считано от 1 януари 2020 година
❒ Акценти на промените в отделните данъчни закони:
❒ Акценти на промените в ЗКПО
❒ Акценти на промените в ЗДДФЛ
❒ Акценти на промените в ЗМДТ
❒ Промени в Закон за акцизите и данъчните складове
❒ Промени в Закона за данъка върху добавената стойност
- Въвеждане в ЗДДС разпоредбите на Директива /ЕС/2018/1910 от 2018г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО от 2006 г.
- Промени в ЗДДС за транспониране на разпоредби на Директива 2006/112/ЕО за постигане на съответствие на националното и европейското право
- Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решенията на СЕС
- Промени за прецизиране на разпоредби и промени във връзка със затруднения при практическото прилагане на ЗДДС
- Намаляване на разходите за данъчната администрация и административната тежест за гражданите и бизнеса
- Промени с технически характер
❒ Коментар на промените в ДОПК
❒ Коментар на промените в Закона за счетоводството

+ 3 приложения:
❒ Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за облагане с корпоративен данък за 2019 г.
❒ От 1-ви януари 2020 г. са в сила нови правила за изготвяне и представяне на документацията за трансферно ценообразуване
❒ Прилагане на чл. 68 от ЗКПО в годишната данъчна декларация при възстановяване на дарение поради неизпълнение на условията по договора!
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Комплект: Документиране и счетоводно отчитане на данъците - 3 книги от експерт Евгени Рангелов"

8 + 9 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679